سرو غذا در کنار چشمه فروردین

در این سرویس می توانید یکی از وعده های غذایی صبح و یا ظهر خود را در آرامش کوه و صدای شر شر آب میل کنید