سرو غذا به سبک روستاییان

در این سرویس شما به همراه چارپایان طی مسیر می کنید و در میان راه جایی را به عنوان اتراق بر می گزینید و ما در آنجا از شما با یک غذای به سبک بومی پذیرایی می کنیم.